Long Life supplication Prayer  of Tulku Rinpoche

Long Life supplication Prayer of Tulku Rinpoche

                           བརྟེན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་མི་ཤིག་ས་ནཱ་དའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ། 

                      Long life supplication prayer of indestructible melodious

                                   ཨོཾ་སྭ་སྟི་། ངོ་བོ་ཀ་དག་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས།

Om Svasti: May your nature of primordially mind of  Vajra  remain the unwavering.

                        OM SA TI NGOWO KA DAK GYUR ME DOR JE TUK

                               རང་བཞིན་འོད་གསལ་འཇམ་དབྱངས་ནཱ་དའི་གསུང་། 

May the luminous nature the buddha,s speech of wisdom  remain melody

                           RANG ZHIN O SEL JAM YANG NA DE SUNG

                                 ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་གང་འདུལ་དབང་པོའི་སྐུ་།

May your compassion benefiting all sense faculty personal existence.

                        TUK JE KUN KHYAP GANG DUL WANG PO KU

                             འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མངའ་བས་བྱིན་གྱིས་རློབས། 

May your ocean of Buddha activities  possess immense  blessings to all.

                          TRIN LE GYA TSO NGAWE JIN GYI LOP

                            ངོ་མཚར་འཇའ་འོད་ཀྱིས་བསྐོར་ཞིང་ཁམས་ནི།

In the sacred marvellous rainbow light  encircled Buddha field. 

                      NGO TSAR JA O KYI KOR ZHING KHAM NI

                              ཉང་རིགས་རཏྣ་ཚེ་དབང་གདན་ས་སྟེ།

May clan of Nyang lineage of Ratna Tsewang monastery thrive.

               NYANG RIK RATNA TSE WANG DEN SA TE

                       ཨོ་རྒྱན་བཤད་སྒྲུབ་འདོད་རྒུའི་གླིང་ཆེན་པོའི།

May Ogyen Shedrup teaching and practice every wish spacious continent.

                   OGYEN SHE DRUB DO GU LING CHEN PO

                 བསྟན་བདག་མངའ་བདག་གདུང་འཛིན་བརྟན་བཞུགས་གསོལ།

May your teaching of buddha dharma and lineage be firmly established and flourish  

                TEN DAK NGA DAK DUNG DZIN TEN ZHUK SOL

                         སྐུ་ནི་མཐོང་གྲོལ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་འི་ཁམས་།།

May all sentiment  being be liberated by seeing his presence of vajra in this realm.

               KU NI TONG DROL GYUR ME DOR JE  I KHAM

                          གསུང་ནི་ཐོས་གྲོལ་འཇམ་དབྱངས་ནཱདའི་སྒྲ་།

May his speech of Buddha of wisdom liberated upon  hearing his melodious voice 

                     SUNG NI TO DROL JAM YANG NAD DRA

                            ཐུགས་ནི་དྲན་གྲོལ་དབང་པོའི་རིམ་པ་ཡི།

May his heart embraced and released to the levels of ultimate capacity.

                      TUK NI DREN DROL WANG PO RIM PA YI

                  བརྒྱུད་གསུམ་ཆོས་འཁོར་སྐོར་བཞིན་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་།

May you have longevity and we beg for turning the wheel of dharma for three transmission.

                   GYU SUM CHO KHOR KOR ZHIN TEN ZHUK SOL

                               མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འགྱུར་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་།

       may your supreme wisdom remain unchangeable like the pure sky.

                           KYEN PE YE SHE GYUR ME KHA TAR DAK

                              བཙེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་། 

        May your compassion the buddha of wisdom light be centre circle.

                            TSE BE TUK JE JAM YANG KYINKHOR SEL

                                  ནུས་པའི་དབང་པོའི་ཉིན་བྱེད་འཕྲིན་ལས་རྩལ་།

              may you power sense faculty like a sun activity will manifest.

                            NU PE WANG PO NYIN JE TRIN LE TSEL

                  རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ལྟར་སྤྲོ་བཞིན་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་། 

We beg you longevity and remain cheerfulness like a wave of ocean.

               GYA TSO LAP TAR TRO ZHIN TEN ZHUK SOL

                      མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་བྱིན་རླབས་འགྱུར་བ་མེད།

May the blessing of the three jewels and three roots remain unchanged.

              CHOK SUM TSA SUM JIN LAP GYURWA ME

                       ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིན་འཇམ་དབྱངས་བསླུ་བ་མེད།

May the phenomena of the realities of the Buddha,s wisdom words will never be deceived.

               CHOE CHEN CHO NYIN JAM YANG LUWA ME

                       ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་པོའི་མཐུས་།

By the power of pious and pure motivations and  sense of faculty

              LHAK SAM NAM PAR DAK PE WANG PO TU

                     འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པའི་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག་།

May they be auspicious  oceans of Buddha dharma activities begin and flourish.

                       TRIN LE GYA TSOR JUK PE TRA SHI SHOK

ཅེས་པ་འང་དྲིན་ཅན་རཏྣ་ཚེ་དབང་སོགས་མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་གདུང་འཛིན་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་འཇའ་ས་བསམ་གཏན་གླིང་ངམ་། ཨོ་རྒྱན་བཤད་སྒྲུབ་འདོད་རྒུའི་གླིང་ཆེན་པོའི་གདུང་འཛིན་མཆོག་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་འཇམ་དབྱངས་དབང་པོ་འམ་། འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པའི་སླད་དུ་། དིང་རི་ཕུག་གུ་དཀར་པོ་བ་ཨའུ་བླ་མ་ཤཱི་ལ་དྷྭ་ཛས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་དུང་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་བཞིན་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་པ་བི་ཛ་ཡནྟུ་།།

This is supplication prayer of Lineage seat holder of  Ratna Tsewang who is clan of Terton Nyang Nyima Oser  from the great lineage of Jyasa  Gurmey Samten Choeling   and Ogyen Shedrup Dhoeguling monastery.Who is the  lineage holder of Tulku Jamyang Wangpo .I composed this supplication  prayer for his longevity and remain his ocean of Dharma activities to be firmed and remain unceasing .I the Dangri Karpo composed this supplication prayer on auspicious date near the Great Stupa of Boudhanath.

.

share

upcoming shedule

view full shedule